Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 8 de febrer de 2012

MODEL D'ANUL·LACIÓ DEL TELÈFON DE LA BASE DE DADES

qui el vulgui en format word que ens el demani i li fem arribar


D. XXXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXX, amb TIP núm. XXXX amb domicili a C/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  destinant a l’Unitat de XXXXXXX enfront aquest organisme compareix i:


Que mitjançant el present escrit formulo, en virtut de l’article 17 de la Llei orgànica núm.15/1999 de 13 de desembre respecte a la protecció de dades de caràcter personal formula la següent petició de RECTIFICACIÓ I CANCELACIÓ DE DADES PERSONALS contingudes al meu expedient administratiu personal i als fitxers de tractament de dades en la vostra condició de responsable de tractament en base a les següent:


ALEGACIONS:


PRIMER.- Que aquesta Administració es responsable del tractament de les meves dades de caràcter personal.


SEGÒN.- Que interessa a esta part, a partir de la recepció del present escrit l’eliminació i cancel·lació d’aquests fitxer que conté les meves dades personals, del número mòbil personal, donat que en els darrers mesos s’està fent un ús inadequat per part de l’Administració.


TERCER.- Entenem que aquest mitjà de comunicació propi, individual i personal, no és necessari per donar compliment a l’article 6.2 del citat text legal, doncs no son dades de caràcter personal que hagin estat recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de les Administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.


Així doncs reitero la meva decisió de que el meu número de mòbil particular sigui eliminat del meu fitxer de dades personals, i que per tant, no s’utilitzi per part d’aquesta administració.


Per tot l’exposa’t,


SOL·LICITO


La cancel·lació de les esmentades dades i la comunicació en forma escrita i fefaent a aquesta part de l’ eliminació de les mateixes.Signat.


A/ DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA

DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES, DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA