Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 20 de novembre de 2012

La paga extra de Nadal (toca reclamar)

Que NO ens enganyin més

Que NO ens prenguin la totalitat de la paga extra de Nadal (la norma no és pot aplicar amb irretroactivitat a la seva publicació)El 15 de juliol va entrar en vigor la norma per la que ens treuen la paga extra sencera, quan el dret a percebre-la el generem des del 1 de juny (per tant reclamem la part proporcional d’aquest mes i mig).


La sol·licitud per demanar al secretari general del departament abans del 30 de novembre


Qui la vulgui en word que ens la demani i li enviarem


En/Na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

empleat públic de la Generalitat de Catalunya, amb destí a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de la ciutat  de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EXPOSO

Que d’acord amb el que disposa l’art. 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix la reducció de les retribucions del personal funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària.

Que el dret al cobrament de la paga extraordinària de desembre es comença a generar, segons estableix la llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressuposts de la Generalitat de Catalunya per al 2012,  des del primer dia de juny fins al dia trenta de novembre de 2012.
 

Que, el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, que suprimeix la paga extraordinària de desembre, va entrar en vigor el dia 15 de juliol  i per tant no procedeix, d’acord amb l’art. 9.3 i l’art 33 de la Constitució Espanyola, la retroactivitat d’una disposició sancionadora, no favorable o restrictiva de drets, i  per tant els drets a la percepció de la paga extraordinària de desembre, generats entre els dies 1 de juny de 2012 i 14 de juliol de 2012 són d’obligat pagament per part del Govern de la Generalitat de Catalunya i  han de ser abonats en la nòmina del mes de desembre.
 

SOL·LICITO
 

El pagament, en la nòmina d’aquest proper mes desembre,  de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre, generada entre els dies 1 de juny fins al 14 de juliol, abans de l’entrada en vigor del reial decret llei 20/2012.

xxxxxxxxxxxxx, de novembre de 2012

firma


SR. SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR