Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 24 de juny de 2014

PAP’s denegats i a reforçar la costa


ASSUMPTE: REFORÇ EFECTIUS “PLA D’ESTIU” RP CAMP DE TARRAGONA, DISMINUCIÓ PATRULLES A ABP’S I DENEGACIÓ DE PERMISOS PER MANCA D’EFECTIUS A LES COMISSARIES AFECTADES.

Benvolgut conseller:

La manca de noves promocions de Mossos d’Esquadra, ha suposat “l’eliminació” del reforç de les comarques de costa amb efectius provinents de les noves promocions. Aquesta manca d’augment d’efectius ha suposat una redistribució dels efectius actuals del CME, reforçant les comarques de costa amb efectius de comarques “interiors”.

El Departament, conscient de la problemàtica, recentment ha publicat un “oferiment a mossos  per ser assignat temporalment a determinades USC” per tal de incrementar els efectius a les zones “turístiques” durant l’estiu 2014.

Fins aquí, res més lluny que la constatació del que venim denunciant des del sindicat fa molt temps, la “MANCA D’EFECTIUS DEL CME”, i una solució “temporal” més o menys encertada, confeccionant un llistat VOLUNTARI de membres del CME per tal de reforçar aquestes destinacions.

La raó que motiva aquest escrit, i demana una SOLUCIÓ IMMEDIATA és la següent:

A la RP del CAMP DE TARRAGONA determinades comissaries han de cedir efectius a altres ABP’s, per tal de reforçar el patrullatge ordinari establert. Els caps de torn afectats tenen instruccions al respecte mitjançant comunicats interns, ara bé, ja se’ns informa que els efectius de les ABP’s afectades, comencen a rebre DENEGACIONS DE PERMISOS PER MANCA D’EFECTIUS, fonamentant aquesta denegació, amb la prioritat de la “cessió d’efectius” a altres ABP’s, es a dir, els agents de les comissaries que “cedeixen” efectius a altres destins, TENEN LIMITADA la possibilitat de gaudir permisos i llicències ja que el gaudiment d’aquests no recau només en la gestió de recursos humans de la seva pròpia ABP sinó que RESTA SOTMESA A I CONDICIONADA A LA D’ALTRES ABP’S.

Tot i que les directrius internes recullen que es farà amb efectius de “ROMANENT” especifica textualment “...però els dies que ha estat impossible convocar romanent per cobrir les necessitats de les comissaries de XXXX, s’haurà de cobrir amb agents de torn, més concretament amb agents de l’escamot que estigui treballant...”.

La limitació de l’exercici dels drets dels treballadors pel que fa al gaudiment dels permisos i llicències establerts reglamentàriament, només EMPITJORA, i de forma ARBITRÀRIA, les condicions de treball dels afectats.

No menys important que l’exposat, seria la REDUCCIÓ DE PRESÈNCIA POLICIAL en determinades comissaries, ,  ja que veuen com efectius de la seva plantilla han de fer el seu torn o reforç (cobrint les vacances) a altres destinacions, és l’augment de de la càrrega de treball que s’ha de fer front amb MENYS EFECTIUS DISPONIBLES.

Per tot l’exposat li demanem que doni les instruccions oportunes perquè com a MÍNIM, les ABP’s que han de cedir efectius a comissaries properes, ho facin, amb “l’excedent” d’efectius per sota dels MÍNIMS ESTABLERTS, una vegada gestionats els seus propis recursos, (Incapacitats Temporals –baixes-, permisos i llicències, vacances, etc. ), i que la DENEGACIÓ SISTEMÀTICA DE PERMISOS PER MANCA D’EFECTIUS hagi estat una mera “anècdota”.

LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA
PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITATUnió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat
Catalunya, 24 de Juny de 2014

A/ HONORABLE RAMON ESPADALER I PARCERISAS,

CONSELLER D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA