Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 8 de juliol de 2014

Resposta Funció Pública sobre la paga extra (tard i malament)


Per respondre això, valia més la pena no respondre.

 

Els Preguntàvem si pagaven la paga extra  -mitja o sencera-, atès que, com el president s’havia compromès, havien concedit l’impost de dipòsits bancaris i aquests diners "en teoria” era per retornar-nos la extra. Bla, bla i bla de l’Artur i els diners cap als amics

 

D’acord amb l’art. 33 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 “en l’exercici del 2014, i amb caràcter temporal, es redueixen les retribucions anuals del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació dels articles 23 i 25.5 en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent durant la vigència d’aquesta llei de pressupostos. La reducció retributiva del personal funcionari, estatutari, eventual i assimilat retributivament s’aplica, amb caràcter general, mitjançant la deducció de la paga addicional del complement específic dels havers corresponents als mesos de juny i desembre de 2014, en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. Si la deducció aplicada a la paga addicional del complement específic és insuficient per a completar la reducció retributiva corresponent, la part restant es dedueix del complement específic o equivalent dels mesos de juny i desembre, respectivament ”.

 

Així mateix, la Disposició addicional vuitena de l’esmentada Llei 1/2014 preveu que “el Govern ha d’adaptar la mesura de reducció retributiva a què fa referència l’article 33 quan s’ingressin al Tresor de la Generalitat de Catalunya les quanties corresponents a les possibles compensacions o recaptacions de l’impost regulat pel Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, actualment no pressupostat. S’autoritza el Govern a generar els crèdits corresponents en el cas de la percepció d’aquestes compensacions”.

 

En conseqüència, actualment és d’aplicació la reducció retributiva prevista a l’art. 33 de la Llei 1/2014 ja que de moment no es produeixen les circunstàncies que es preveuen a la DA 8a. 

Atentament,

 

Direcció general de Funció Pública

 

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya

Tel. + WHATSAPP: 644211680

Pàgina web: http://www.uspac.cat/

Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat