Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 21 d’agost de 2014

LD’s Intervenció Especial (GEI)


A/ Sra. Maite CATALÀ i PUJOL                                        47/2014
Subdirectora general de Recursos Humans

ASSUMPTE: LD’s Intervenció Especial (GEI)

Sra,

A finals del mes d’agost s’ha previst la publicació d’una convocatòria de LD’s pel grup d’Intervenció Especial (GEI). Segons ens fan arribar, aquesta convocatòria estarà composada per unes proves d’accés inicials (físiques, mèdiques, psicològiques, entrevista), un període de formació a l’ISPC, una fase de pràctiques i les “convivències” del grup.

Volem recordar que no fa ni un any, es van publicar les Convocatòries per lliure designació de llocs de treball d'especialitat de les categories de sergent/a (900/13), caporal/a (800/13) i mosso/a (700/13), que recollia ofertes per diverses especialitats i destinacions entre elles, places a “intervenció Especial”.

Aquestes bases establien:

–6 Mitjans d’acreditació
Per determinar la idoneïtat es tindran en compte els coneixements, l’experiència professional i les habilitats de les persones participants, i es podrà realitzar una entrevista a la totalitat o a algunes de les persones participants. Així mateix s’haurà de superar el curs d’especialització corresponent a cada especialitat, previst per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Quedaran exemptes de realitzar el curs d’especialització les persones que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, haver-ne superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit, convalidat o homologat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Les persones que realitzin el curs gaudiran de llicència per estudis des de l’inici fins a la finalització del curs.
La realització d’aquest curs no dóna dret a percebre cap tipus d’indemnització per raó de serveis

És a dir, només calia una entrevista a la “totalitat o algunes de les persones participants”, sense cap tipus de realització de cap prova d’accés o selectiva als aspirants.

Aquest procediment es va resoldre en 2 resolucions parcials (al novembre 2013 i maig 2014).


Aquest oferiment, responia en part, a les peticions sindicals per tal de regularitzar les situacions administratives de molts agents que havien accedit a determinades especialitats a través de comissions de servei o mitjançant un PROCÉS SELECTIU A TRAVÉS D’UN OFERIMENT D’ADSCRIPCIÓ PROVISIONAL.

El pla de carrera, en els seus inicis, establia que per tal d’assolir una plaça per concurs-oposició a determinades especialitats d’una família professional calia tenir una plaça de la mateixa família professional, en resum, s’acotava el ventall d’aspirants a participar en aquests concursos-oposició.

Davant d’aquesta situació i per ampliar el ventall d’aspirants a aquestes especialitats, es van promoure paral·lelament sistemes de provisió mitjançant oferiments a través d’ADSCRIPCIÓ PROVISIONALS als participants, els quals, havien de SUPERAR LES PROVES D’ACCÉS, EL CURS DE FORMACIÓ A L’ISPC, I LES PRÀCTIQUES AL GRUP GEI.

Els agents destinats als GEI, per les especials atribucions que tenen, realitzen de manera continuada jornades de formació física, operativa i tàctica, que els permet ésser un grup d’elit i de referència policial a nivell estatal i mundial.

DESTAQUEM que el recent oferiment esmentat (700,800 i 900/13), no oferia places suficients per “regular” la situació administrativa a la totalitat dels membres del GEI, per tant, han continuat amb comissió de serveis o adscripció provisional, a l’espera que un PROCEDIMENT D’OFERIMENT DE LD IDÈNTIC  els permeti “regular” aquesta situació.

A data d’avui, els membres dels GEI que es trobin en una situació laboral respecte al departament en comissió de serveis i adscripció provisional, han rebut instruccions per tal d’estar obligats a participar en el proper oferiment de LD, per tant, HAURAN DE TORNAR A FER TOT EL PROCÉS SELECTIU excepte el curs de formació. Recordem, que tot aquest procés selectiu pot arribar a durar 2 anys, des que s’inicia el procediment fins que l’agent supera les pràctiques.

Ens consta que gairebé el 50% d’efectius del GEI es troba en la situació descrita amb anterioritat, per tant, “obligats” a participar en aquest procediment que pot provocar un “COL.LAPSE ESTRUCTURAL” DEL GEI per manca d’efectius i per la inestabilitat laboral creada als afectats.

El marge de “discrecionalitat” que el decret 401/2006, de 24 d’Octubre, en el seu art. 12, permet al departament, i que va estipular en el darrer oferiment de LD com a prova d’accés una “entrevista” i la superació del curs de formació corresponent, permetrà que en breu s’apliqui de manera discriminatòria vers actuals membres del GEI, que hauran de realitzar TOT EL PROCÉS SELECTIU.

Entenem que el Departament vulgui ampliar el Grup D’Intervenció Especial, i per fer-ho, hagi d’iniciar un procés selectiu i de formació per escollir nous membres, però almenys, els efectius que ja tenen la formació i sobretot l’ EXPERIÈNCIA requerida per formar part d’un grup d’aquestes característiques se’ls respecti el fet d’haver superat tot aquest procés.

Per tot això, li demanem, que les bases d’aquest nou oferiment, recullin els requisits de mitjans d’acreditació pels membres que ja formen part del GEI  es limitin a:

Per determinar la idoneïtat es tindran en compte els coneixements, l’experiència professional i les habilitats de les persones participants, i es podrà realitzar una entrevista a la totalitat o a algunes de les persones participants.”

Tal com recull el darrer oferiment d’LD’s publicat (700,800 i 900/13).

Per tots aquells nous aspirants a formar part del GEI, tot i que com a sindicat seriem partidaris de la convocatòria d’un CONCURS-OPOSICIÓ, es determini passar totes les provés d’accés que considerin oportunes.

Catalunya, 20 de juliol de 2014

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat