Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 15 d’octubre de 2014

Aclariment PAP’sSra.Maite Català i Pujol                                   
Subdirectora General de Recursos Humans
Departament d’Interior-PGME

ASSUMPTE: “Aclariments Permisos AP Desembre-Gener

Senyora,

Les diferents Oficines de Suport (OS) han rebut unes instruccions/qüestions en referència a la tramitació dels AP’s del Desembre-Gener 2014 (s’adjunta document), emés pel SAUC.

Aquests “aclariments”, responen a la interpretació del seu comunicat intern de data 2/10/2014 R/N SGRH/SGGP/vgm amb Afer: tramitació permís per assumptes personals –CME mesos desembre i gener.

Les OS seguint les instruccions del document adjunt, informen als agents del CME aspectes relatius a la tramitació i petició dels permisos pels mesos de Desembre i Gener 2014.

Destaquem, entre altres,  d’aquests “Aclariments”:

-És poden demanar AP per algun dia del mes de desembre o gener mitjançant el procés ordinari o d’urgència que preveu la instrucció d’AP? No, els AP de desembre i gener han de seguir el procediment de sol·licitud i tramitació establert a l’apartat 7.2 de la Instrucció 12/2014.(instrucció AP 4/2014)

-Seguint el procediment específic de sol·licitud dels AP durant els mesos de desembre i gener (petició per ordre de preferència de diferents torns en els quals tots els dies tenen alguna puntuació per assignar de cara a l’any següent), si algun agent a la seva petició mitjançant del DAD 85, no sol·licita la totalitat de les hores dels AP que tingui pendents de gaudir, la resta de les hores que no han estat demanades pel DAD 85, les podrà demanar per algun dia del mes de desembre o gener mitjançant el procés ordinari o d’urgència que preveu la instrucció d’AP? No totes les hores dels mesos de desembre i gener s’han de demanar mitjançant el DAD 85, d’acord amb l’apartat 7.2 de la instrucció.

D’aquests preceptes, s’ha informat als membres del CME que:

-NO PODRAN DEMANAR AP’S DE MANERA ORDINÀRIA O URGENT,tot i que la instrucció recull que el període de gaudiment finalitza el 31-1-2015

-Han de demanar TOTS els torns per ordre de preferència per tal d’assignar-li, malgrat la voluntat de l’agent afectat pugui ser gaudir d’AP’s de forma ordinària o urgent diferent al procediment d’assignació establert pel sistema de punts, podent rebre la MÀXIMA PUNTUACIÓ pel període Desembre 2015-Gener 2016


Aplicant aquests criteris i sense que els agents puguin demanar AP’s de forma ordinària, la denegació de qualsevol dels torns, suposaria la pèrdua de les hores d’AP disponibles per aquest exercici 2014/2015 amb data final de gaudiment el 31-1-2015.

Cal acceptar, com fins a la data, que s’ha de PRIORITZAR l’assignació dels permisos d’AP’s per aquest període pel sistema de punts establerts, ara bé, NO ES POT ANUL.LAR LA TRAMITACIÓ ORDINÀRIA o URGENT.

L’horari aplicable al CME, genera una “bossa de romanent”, que permet la planificació de jornades de treball, en jornades planificades inicialment de Festa/Lliure de servei, i s’intensifica aquesta planificació abans de finalitzar l’any policial, per tant, si les necessitats de servei ho permeten, s’hauria de permetre que els agents puguin gaudir dels permisos d’AP.


Per tot això, i entenen com un “error involuntari” d’interpretació de la instrucció 4/2014, dongui les instruccions oportunes a les diferents OS, per tal que el procediment PRIORITZI el sistema d’assignació d’AP pels mesos de Desembre i Gener, tramitant-ho a través del DAD 85 i portal ATRI a posteriori, però SOBRETOT, que permeti la TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I URGENT D’AP’S FINS AL 31-1-2015.

Catalunya, 14 d'octubre de 2014


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat