Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 28 de gener de 2015

La paga extra (resposta)


Resposta 2 mesos tard: Quan ja s’ha acordat com i quan la paguen, llavors responen: tard i malament com sempre


ASSUMPTE: COBRAMENT 25% PAGA EXTRA 2012

 
Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas
Honorable Conseller d’Interior


Senyor,

El Ministro de Hacienda, Excmo./a Sr. Cristóbal Montoro, ha confirmat el passat 12-11-2014, que els funcionaris de l’Estat cobraran a la propera nòmina de gener la quarta part de la paga extra de Nadal que fou suspesa al 2012.

Cal recordar que aquesta reclamació, tant a nivell estatal, autonòmic com local,  ha estat judicialitzada, i moltes d’aquestes reclamacions judicials (extensions de sentència) es troben “SUSPESOS” ja que la sentència ha estat objecte d’un recurs de cassació en interès de la llei, pendents del pronunciament d’ instàncies superiors (TS i TC).

Resulta evident que el govern central “s’avança” a aquesta decisió i abona a TOTS ELS SEUS FUNCIONARIS aquesta part de la paga extra.

Segons els convenis entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya, el Ministerio del Interior assumeix, entre altres, les despeses de personal dels membres de la PG-Mossos d’Esquadra.

Aquest acord, recollit al B.O.E. es basa en la Constitució: “artículo 149.1.29 de la Constitución Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.”

Per exemple, en aplicació d’aquest article i se’n deriven acords com el subscrit el 29-12-2005, amb resolució de l’1-2-2006 de la Secretaria General Técnica” que estableixen els mòduls de finançament anual per PGME, establint les Despeses de Personal, de béns corrents i serveis i d’inversions reals.

Entenem, que l’Estat Central, amb motiu del procés de substitució de les FFCCSE i l’assumpció de competències en aquest sentit per la PGME, se n’hauria de fer càrrec d’aquest pagament, i en conseqüència, la conselleria que vostè dirigeix, hauria de reclamar aquest import, però SOBRETOT, que els membres de la PG-Mossos d’Esquadra rebin aquest import ingressat a les seves nòmines.

 Restem a la seva disposició per a qualsevol tipus d’aclariment.

LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA
PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT


Catalunya, novembre de 2014


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat