Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 23 de novembre de 2014

Maternitat per les mares (no fer nits)

Els envies escrit l’11 d’agost, i et responen al novembre (es veu que van col·lapsats de feina).

Els parles de pomes i et responen amb peres.

Els demanes mesures concretes sobre la nocturnitat en les mares que donen alletament als fills/es, i et responen filosofant.


Els comentes Lleis concretes, i directives Europees que parlen de la protecció de les treballadores que donen alletament, i et responen que “tenen obertes negociacions amb els sindicats” 

Escrit registrat 11 d’agost 
LA NOCTURNITAT AMB LACTÀNCIA

Conseller,

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en el seu art. 26.1 estableix:
Protecció de la maternitat
1. L’avaluació dels riscos a què es refereix l’article 16 d’aquesta Llei ha de comprendre la
determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les treballadores en
situació d’embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin
influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat
susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació revelen un risc per a
la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància de les
treballadores esmentades, l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar
l’exposició al risc esmentat, a través d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures inclouen, quan calgui, la no-realització de
feina nocturna o a torns

Aquesta Llei, incorpora la Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat, i de la seguretat en el treball, de la treballadora embarassada, que hagi tingut un fill/a, o en període de lactància (Dècima directiva específica, d’acord amb l’apartat 1 del article 16 de la Directiva 89/391/CEE).

Diversos estudis, demostren com els ritmes circadians s’alteren i això afecta a l’alletament i als nadons.

Així mateix, també diversos estudis recomanen que els torns nocturns siguin més curts que els diürns, però aquests temes, semblen no preocupar gaire al Departament d’Interior.

Per tot això, des del sindicat USPAC li demanem una vegada més la regulació adient dels horaris, atenent a les circumstàncies particulars dels diferents treballadors/es que tenim.

Restem a la seva disposició per a qualsevol tipus d’aclariment.

LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA

PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT

DEP. D’INTERIOR IS DIFERENT
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat